ÖMSA

Vårt projekt har stötts av GCF, Global Challenges Foundation (Stockholm). Vi är tacksamma för forskningsstödet från GCF och dess grundare, Laszlo Szombatfalvy.

För information om vad vi studerar, klicka  här!

Observera att vi ger mycket mer utförlig information på vår engelska hemsida.

Från 7,5 miljarder människor idag ökar världens befolkning till minst 11,2 miljarder år 2100 enligt FNs senaste prognos 2015 (som sannolikt uppjusteras 2017). En ökning på närmare 4 miljarder skulle allvarligt försämra mänsklighetens möjligheter att bemästra de allvarliga klimat- och miljöhot som nu föreligger. Detta forskningsprojekt syftar till att stärka den vetenskapliga och praktiska grunden för att åtgärda de problem som stark folkökning medför.

Miljöpåverkan, med effekter på natur och människors livsvillkor, har en enkel matematisk bakgrund: produkten av antalet människor gånger genomsnittlig resursförbrukning per capita. Både resursförbrukning (konsumtion) och folkökning måste reduceras. Vi klargör att global folkökning oundvikligen har starkt negativ effekt, men att den kan reduceras. Forskning om folkökning och åtgärder mot denna är emellertid starkt marginaliserad – problemet nämns sällan och politiker, forskare, och media undviker problemet. Vi beskriver forskning med syfte att åstadkomma snar förändring och ge rekommendationer. Vi har tre huvudfrågor:

– Vilka förhållanden och faktorer kan minska den globala folkökningen och på sikt ge stabil hållbar världspopulation?
– Vilka länder eller samhällen uppvisar sådana förhållanden, och/eller försöker genom åtgärder skapa sådana förhållanden? Hur arbetar de då?
– Vilka åtgärder mot folkökning är ekonomiskt, socialt och etiskt acceptabla, och kan rekommenderas?

overpopulation-vs-nature